Missie en visie

Onze missie “samen vooruit” staat voor de samenwerking tussen ouders, professionals en kinderen om het beste onderwijs en opvang te bieden voor alle kinderen.

 • Drijfveren hierbij zijn:
 • passie voor de ontwikkeling van het kind
 • betrokkenheid en verbinding
 • gelijkwaardigheid
 • rust vanuit structuur

Onze visie, gebaseerd op “the golden circle” van Simon Sinek. Voor de kinderen betekent dit het volgende;

Waarom:

 • We zijn gepassioneerde en betrokken professionals die vanuit rust en structuur je stimuleren in jouw eigen ontwikkeling.
 • Je ouders zijn belangrijk, samen met hen volgen we jouw ontwikkeling in ons IKC.
 • Alles verbinden we in ons IKC door middel van taal; je mag jezelf zijn en je stem laten horen. Iedereen is evenveel waard en heeft gelijke kansen.
 • We vinden het belangrijk dat je na het verlaten van ons IKC iemand bent die verantwoordelijk, zelfstandig en zelfkritisch is.
 • Ons IKC is een mini samenleving waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor je toekomst, maar ook de sociale, creatieve, technische en digitale vaardigheden.
 • Samen gaan we vooruit en mag je zijn wie je bent!

Hoe:
Dit doen we door…

 • een veilige aanlegplaats voor jou en je ouders te zijn;
 • met taal te verbinden: we bereiden je voor op de maatschappij en je leert jezelf uit te drukken en anderen te begrijpen;
 • in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten van onderwijsonderzoeken;
 • modern onderwijs en moderne uitgangspunten aan te bieden in een stimulerende leeromgeving;
 • een doorgaande leerlijn 0-13 jaar te verzorgen;
 • opvang en onderwijs te verzorgen in een multifunctioneel gebouw;
 • instructie en verwerking aan te laten sluiten op wat jij nodig hebt;
 • intensief samen te werken met betrokken partners binnen en buiten ons IKC;
 • als professional continu in ontwikkeling te blijven en kritisch te zijn op eigen handelen;
 • er van uit te gaan dat kinderen, ouders en professionals van en met elkaar leren.

Wat:
Wij zorgen ervoor dat…

 • de methode Vreedzame school verweven is in ons IKC, waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staan;
 • er een speelleergroep van 2 tot 4 jaar is die nauwe samenwerking met de kleutergroep heeft, waardoor de doorgaande lijn van peuter naar kleuter wordt gevolgd;
 • er goed contact is tussen ouders en professionals;
 • er dagelijks extra onderwijsaanbod is aan kleine groepen;
 • er een taal/theater vakdocent is, die wekelijks werkt aan mondelinge taalvaardigheid;
 • er wekelijks verdieping is voor kinderen die meer aan kunnen;
 • er wekelijks aanbod is van externe vakdocenten, zoals techniek-, gym-, muziekdocenten;
 • er verlengde schooldag is voor de bovenbouw;
 • er een zorgvuldige overdracht is naar het voortgezet onderwijs;
 • we als professionals jaarlijks team- en individuele scholingen volgen;
 • er samenwerking is met fysiotherapie en logopedie;
 • er gebruik gemaakt wordt van up-to-date digiborden, software en eigen devices.

Op 9-11-2023 beoordeelde de onderwijsinspectie ons onderwijs met een ruime voldoende!!

Kwaliteitsrapport Onderwijsinspectie

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie