Verlof


Als uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt. Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Aanvragen extra verlof 

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van de school. Vakanties kunt u plannen op de dagen dat de leerlingen vrij zijn. Alleen als er sprake is van gegronde reden is het toegestaan dat de directie de leerling extra vrij geeft. Voor het aanvragen van dit verlof moet een formulier ingevuld worden. Dit formulier is bij de directeur verkrijgbaar. De directeur houdt zich aan de regels van de leerplicht en overlegt bij twijfel ook met de leerplichtambtenaar. Bij cultuurgebonden feesten kunnen leerlingen, na overleg met de directeur, 1 dag vrij van school krijgen. In alle andere gevallen verwijzen wij u naar de leerplichtambtenaar van het basisonderwijs Leerplichtambtenaar basisonderwijs: 058-2338050. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit door de directie van de school doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Dit kan als gevolg hebben dat u als ouder een proces-verbaal krijgt. De boete kan honderden euro's bedragen.  

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de aanvraag van het verlof ruim van te voren aanvraagt. Wij verzoeken u om afspraken met arts, specialist en tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.
In de schoolgids van Proloog vindt u uitgebreide informatie over de leerplicht, verzuim en het aanvragen van extra verlof ( hoofdstuk 2, Regelingen).

Speelleergroep Op weg naar groep 1

De Speelleergroep is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte werken er 1 of 2 vaste leidsters op de groep. We hanteren een vaste dagindeling. Dit zorgt voor veel duidelijkheid en stimuleert het zelfvertrouwen van uw peuter. Daarnaast stimuleren we het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. We stimuleren de ontwikkeling op een positieve manier. Uw peuter leert rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.
Meer informatie

Openbare basisschool

Onze school is onderdeel van het multifunctioneel centrum “Mozaïk”. Het is het gebouw dat centraal in de wijk staat en wij maken gebruik van een gedeelte van dit gebouw. De Vrijheidswijk staat bekend om zijn vele culturen. Dit is ook te zien in onze klassen. In de klas komen veel verschillende culturen bij elkaar en zij vormen samen een hechte groep. Deze mooie mix van kinderen verbindt en de kinderen maken zo kennis met verschillende culturen.
Meer informatie